Att vårda Saabs flyghistoriska arv Ulf Rehme
Veteranklubben 25 år. Ordförande i Veteranklubben Saab

 

Inledning  

Ärade åhörare. Jag skall berätta om hur Veteranklubben bidrar till att vårda Saabs flyghistoriska arv. Men först vill jag på Veteranklubbens vägnar hälsa er alla hjärtligt välkomna till detta seminarium med kringarrangemang. Vi välkomnar inbjudna gäster, våra föreläsare, företagsrepresentanter, klubbmedlemmar, Saab-anställda och Saab-pensionärer med anhöriga och även allmänheten.

Jag är mycket glad att vi inom Veteranklubben Saab har möjlighet att genomföra detta program här på Flygvapenmuseum. Grundanledningen till manifestationen är att Veteranklubben just denna dag, den 17 april, kan fira sin 25-åriga tillvaro. Idén till att uppmärksamma dagen kom upp för ett år sedan och förslaget visade sig falla i god jord hos både Saab och Flygvapenmuseum. Deras stöd har gjort det möjligt att genomföra dagens program.

Det är en glädje att kunna visa upp den breda anslutning till Saab och flyget som finns här i Linköping; Sveriges flyghuvudstad med ett framstående universitet och ett Flygvapenmuseum som i år fått utmärkelsen årets museum.

Varför firar vi vår 25-årsdag? Man kan tycka att Veteranklubben är en ung organisation, även om vi klubbmedlemmar nog i medeltal är mer som årsbarn med Saab, som grundades 1937.  Vi känner att detta jubileum är ett bra sätt att påvisa hur viktigt det är att vårda Saabs historiska arv och att denna insikt förs vidare till nya generationer Saab-medarbetare. Vi vill gärna se en framgångsrik fortsättning av vårt arbete.

Fem personer tog initiativet att bilda Veteranklubben Saab den 17 april 1986. Det är med stor glädje jag kan hälsa tre av dessa fem grundare välkomna till dagens firande, IngaLill Mattsson, Carl Gustav Ahremark och Lars Sandgren. Tack till er alla för er framsyn och allt det arbete ni lagt ned för Veteranklubbens räkning.
Uppgifter

Redan från början formulerades Veteranklubbens uppgifter i en stadga med följande innehåll:

-        Dokumentera viktiga och intressanta händelser.

-        Ta hand om foton och handlingar av historiskt värde.

-        Ge stöd och hjälp till företagsledningen med att bevara företagets historia.

-        Verka för kontakter med Saab-medarbetare och mellan medlemmarna.

Vad gör vi då inom Veteranklubben för att leva upp till detta?

-        Vi arkiverar Saab-historiskt intressant material.

Arkivet finns på Flygets Hus här i Malmslätt. I detta hus, som ägs av Östergötlands Flyghistoriska Sällskap, träffas en grupp av våra medlemmar varje torsdag förmiddag under vår och höst.

I allmänhet är det ett 20-tal medlemmar som med gott humör arbetar med arkivet, bearbetar uppsatser och arbetar med annan för klubben viktig verksamhet.

-        Vi samarbetar med Saab och stödjer företagsledningen i frågor med historisk anknytning. Underlag som finns i vårt arkiv, kan exempelvis vara

så kallade röntgenbilder av flygplan eller

som detta foto av det amerikanska bombflygplanet B 17 (Flygande Fästning) som av Saab vid krigsslutet byggdes om till ett civilt flygplan för transatlantisk passagerar- och godstrafik.

Vi medverkar också med att bedöma underlag i Saabs eget historiska arkiv.

-        Vi dokumenterar Saab-historik med uppsatser samlade i årsboken Saab-minnen. Denna årsbok delas ut till våra medlemmar och fördelas till intressenter och vissa bibliotek. Den senaste boken kan i dag köpas här vid vårt försäljningsbord. Där kan också våra medlemmar hämta sitt gratisexemplar. Även en CD med tidigare utgåvor av Saab-minnen finns att köpa.

-        För våra klubbmedlemmar som nu till antalet överstiger 400, ordnar vi varje år ett flertal möten med föredrag.

Dessa möten är mycket välbesökta.

-        För att på bästa sätt ta tillvara befintlig kunskap samverkar vi också på ett givande sätt med övriga flygintressenter i vår omgivning, som Östergötlands Flyghistoriska Sällskap, Flygvapenmuseum och Svensk Flyghistorisk Förening.

Resultat

Vad har vi då åstadkommit för resultat som kan ha bestående värde?

-        I vårt arkiv finns en hel del unika dokument och bilder bevarade för framtiden. Arkivet består av ca 130 hyllmeter handlingar och nästan 40000 bilder. Men mycket viktigt är också att innehållet på ett levande sätt utnyttjas av våra aktiva klubbmedlemmar. Arkivet har gett underlag till många uppsatser i Saab-minnen. Bildmaterial har också utnyttjats för att sätta samman bildkollage med Saabs historia. Ett sådant som sammanställts av vår utmärkte tecknare Stig Nilsson visades bland annat på Stockholms stadsbibliotek för tre år sedan.

En vidareutveckling av Stigs utställning kan vi i dag ta del av här på museet.

-        I de årligen utgivna Saab-minnena, av vilka de första 20 delarna samlats på en CD, finns många uppsatser med unika personliga vittnesbörd om hur arbetet gått till under olika decennier. Sådana Saab-minnen har nu utkommit i 21 delar.

Totalt omfattar dessa delar ca 270 uppsatser, på över 3000 sidor. Mer än 150 författare har medverkat under åren.

Uppsatserna i del 1 nedtecknades med början 1980, dvs redan sex år före Veteranklubbens grundande. Detta skedde på initiativ av den före detta tekniske direktören, Erik Wilkinsson, som är mannen bakom Saabs dykbombsikte. Han ville samla de tidiga Saab-pionjärerna och få dem att berätta om hur det gick till och hur man levde när Saab-epoken med egenkonstruerade och egentillverkade flygplan började. Efter denna start har arbetet med Saab-minnen skett under alltmer ordnade former med årliga utgivningar och det finns gott om uppsatsmaterial för de kommande åren.

I uppsatserna har inte bara arbete med tekniken i flygplan och robotar dokumenterats

utan också arbete med produkter utanför flygområdet såsom medicinsk teknik, vindkraftverk och även de första årens bilutveckling, ett arbete som utfördes här i Linköping .

Också fritidsaktiviteter har beskrivits som exempelvis

verksamheten inom IF Saab som nu under våren uppmärksammas med en utställning på Östergötlands idrottsmuseum i Vidingsjö. Detta med anledning av att det är 70 år sedan föreningen bildades.

Vi i Veteranklubben är stolta över att vi år 2007 erhöll Kungliga Svenska Aero Klubbens förtjänstplakett i guld

Motiveringen lyder: ”Såvitt känt finns inget företag i landet som på detta sätt får sin historia skriven. Initiativet har tagits av Veteranklubben.”

Avslutning

Vi ser framtiden an med tillförsikt. När Saab grundades 1937 uttalade sig dåvarande försvarsministern Per Edvin Sköld. ”Bolaget måste förse sig med all den tekniska och personella utrustning som behövs för att sätta fart på företaget – folk med gnista”. Vi känner att våra veteraner har gnistan kvar efter många år på Saab. Man känner stolthet över Saabs produkter och det arbete som ligger bakom. Flygplan är ju verkligen en prestigeprodukt med högt teknikinnehåll och våra medlemmar har lätt för att engagera sig och satsa mycket av sin tid med att arbeta i klubbens tjänst. Vi är glada att vi lyckas öka vår medlemskader och att vi har ett utmärkt samarbete med Saab, kommunen och övriga intressenter. Företagets och omgivningens starka stöd är ju helt nödvändigt för oss.                    

Tack för mig!